Skip to content

انتقال فناوری: ۴ قرارداد انتقال تکنولوژی به داخل و خارج کشور امضا شد.

مدیر دفتر تجاری سازی تحقیقات و انتقال فناوری وزارت جهاد کشاورزی گفت: در راستای انتقال تحقیقات به صنایع، ۷۰ قرارداد انتقال تکنولوژی به داخل و ۴ قرارداد انتقال تکنولوژی به خارج از کشور امضا شده است.

دکتر مجید ولدان در نشست مشترک انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران و مدیران حوزه فناوری وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی، افزود: در وزارت جهادکشاورزی سعی شده پیش از ورود به زیرساخت ها فرآیند و ضوابطی فراهم شود تا تحقیقات را به صاحبان صنایع منتقل کند. در همین راستا تاکنون ۷۰ قرارداد انتقال تکنولوژی به داخل و ۴ قرارداد انتقال فناوری به خارج به عنوان دیپلماسی تکنولوژی با کشورهای هند و پاکستان امضا شده است.

وی افزود: بدون شک هر اقدامی نیازمند فرهنگ خاصی است و توسعه تکنولوژی نیز فرهنگ ویژه ای دارد. در این راستا بحث تدوین، فرآیند و ایجاد زیرساخت ها، نیروی انسانی و تجهیزات همه از مسایل مهم و اساسی در توسعه تکنولوژی است که باید تمام این موارد در کنار یکدیگر جمع شوند تا مفهوم توسعه تکنولوژی تحقق یابد.

دکتر ولدان توضیح داد: وزارت جهادکشاورزی نیز برای این امر از تجربیات وزارت علوم و سایر دستگاه ها استفاده می کند.

به گفته وی؛ ˈتاکنون در سازمان تحقیقات کشاورزی که یکی از بزرگترین مرکز تحقیقات در کشور است، ۴۵ هزار پروژه تحقیقاتی اجرا شده است.ˈ

وی گفت: این پروژه ها در زمینه نیاز مزرعه و سیستم کشاورزی معیشتی، تحقیقات دانشگاهی، پژوهش های بنیادی و نیز تحقیقات تکنولوژی پایه که هدف صنایع بوده؛ مورد پیگیری قرار گرفته است.

وی یادآور شد: پروژه های فوق در ۱۰ زمینه ماشین آلات کشاورزی، زیست فناوری کشاورزی و صنایع غذایی انجام شده است.

دکتر ولدان تاکید کرد: رویکرد وزارت جهاد کشاورزی در پارک های علم و فناوری ایجاد مراکز رشد تخصصی مانند مراکز رشد گیاهان دارویی و ماشین آلات کشاورزی است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها