Skip to content

انجمنهای علمی: انجمن های علمی برتر معرفی شدند.

انجمن‌های علمی برتر در همایش ارزیابی توسعه علوم معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام نظر داوران، دکتر طباطبایی – دبیر ممیزی علوم پزشکی و دکتر کریم زاده – مدیر انجمن علمی اعصاب کودکان در حوزه علوم پزشکی به عنوان انجمن برتر در همایش ارزیابی توسعه علوم شناخته شدند.

همچنین دکتر یعقوب صادقیان مدیر اجرایی انجمن علمی زراعت و اصلاح نباتات، عادل محمدپور مدیر اجرایی انجمن علمی آمار، دکتر مهرمحمدی مدیر اجرایی انجمن علمی مطالعات برنامه درسی ایران، دکتر شفیعی مدیر اجرایی انجمن علمی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه، دکتر هاشم‌پور مدیر اجرایی انجمن علمی روانشناسی ایران و دکتر اصغری مدیر اجرایی انجمن علمی مهندسی معدن به عنوان انجمن‌‌های برگزیده معرفی شدند.

دکتر سیدمهدی سیدی در همایش ارزیابی توسعه علوم، با بیان این مطلب گفت: با در نظر گرفتن سند چشم‌انداز و براساس راهبرد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مبنی بر ضرورت مدیریت روش مند و اعمال نظارت علمی و انجام ممیزی توسعه علوم این معاونت در سال گذشته ارزیابی توسعه علوم را در دستور کار خود قرار داد.

وی شناسایی نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصت‌های بخش‌های پژوهشی و دستیابی به تصویری شفاف از وضعیت موجود را از اهداف این ارزیابی ذکر کرد و ادامه داد: برای انجام این مهم ضمن پرهیز از توسعه سازمانی و گسترش تشکیلاتی از ظرفیت ها و توانمندی‌های انجمن‌های علمی استفاده شد.

معاون علمی و پژوهشی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اضافه کرد: در این طرح مدیریت اجرایی و عملیاتی ارزیابی و ممیزی توسعه علوم بر عهده انجمن‌های علمی بوده که هر انجمن با ایجاد یا مهندسی سامانه پژوهشی و تشکیل تیم‌های کارشناسی متناسب، اقدام به تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود علمی کشور کردند و در نهایت پیشنهادات خود را در این زمینه ارایه کردند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها