Skip to content

انجمنهای علمی: تسهیلات ویژه برای انجمنهای علمی

دبیر کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم از معافیت مالیاتی انجمنهای علمی خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه هیئت دولت انجمنهای علمی از پرداخت مالیات معاف شدند.

محمد سعید سیف افزود: با توجه به اینکه انجمنهای علمی سیستمهای غیردولتی هستند، بحث حمایت از آنها توسط دولت از چند سال گذشته مدنظر و در جلسات هیئت دولت نیز مطرح بوده است.

وی افزود: از این رو بر اساس مصوبه هیئت دولت، انجمنهای علمی از پرداخت مالیات معاف شدند همچنین شرکتها و ارگانهایی که به این انجمنها کمک می کنند از پرداخت مالیات در این زمینه معاف هستند.

دبیر کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم اظهار داشت: اختصاص فضای فیزیکی و ساختمان به انجمنهای علمی نیز در آخرین جلسه به تأیید نهایی رسید از این رو ساختمانهای مازاد دولت می توانند به انجمنهای علمی اختصاص یابند.

وی گفت: همچنین با توجه به اینکه میزان بودجه ای که توسط وزارت علوم به انجمنهای علمی اختصاص می یافت به طور دقیق مشخص نبود، مقرر شده است میزان بودجه افزایش یابد و مبلغ آن نیز به طور دقیق تعیین شود.

محمد سعید سیف اضافه کرد: علاوه بر این ایجاد ارتباط انجمنها با ارگانها و دستگاههای اجرایی برای همکاری هر چه بیشتر نیز در دستور کار وزارت علوم قرار دارد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها