Skip to content

انجمنهای علمی: فعالیت انجمن های علمی گسترده تر می شود.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به انجمنهای علمی گفت: انجمنهای علمی پل میان مجموعه دانشگاهی و مجموعه حرفه ای هستند که طبق برنامه پنجم قرار است فعالیتهای گسترده تری در راستای نهادهای غیردولتی انجام دهند.
دکتر علیرضا رهایی در هجدهمین گردهمایی انجمن مهندسان عمران ایران که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد، با بیان اینکه نقش مهندسان در آبادانی کشور غیرقابل انکار است، گفت: پیشرفتهای سه دهه اخیر کشور در بخشهای مختلف به دلیل وجود مهندسان فعال بوده است.
وی اظهار داشت: مهندسان با ایجاد زیربناها در راستای توسعه و آبادانی کشور توانسته اند جزء فعالترین و اثرگذارترین چهره های کشور بشمار روند.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با اشاره به انجمنهای علمی افزود: انجمنهای علمی پل میان مجموعه دانشگاهی و مجموعه حرفه ای را ایجاد می کنند که طبق برنامه پنجم توسعه قرار است این انجمنها فعالیتهای گسترده تری در راستای NGO و نهادهای غیردولتی انجام دهند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها