Skip to content

انجمنهای علمی: پیش نویس اساسنامه انجمن های علمی گروه پزشکی تدوین شد.

رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی از بازنگری اساسنامه انجمن های علمی گروه پزشکی خبر داد و گفت: پیش نویس اساسنامه بازنگری شده برای ویرایش نهایی و جلب نظر اعضای انجمنها در اختیار آنها قرار گرفت.

دکتر نادر ممتازمنش در اجلاس روسای انجمن های علمی گروه پزشکی افزود: این اساسنامه با جمع آوری نظرات انجمنها تهیه شده است و امیدواریم پس از نظرات نهایی بتوانیم آن را نهایی کنیم.

وی با اشاره به جایگاه انجمن های علمی گروه پزشکی در تصحیح دستورالعمل های نظام سلامت و کاهش هزینه های نظام موثر ارائه خدمات، گفت: انجمن های علمی باتوجه به فراگیری خود در آموزش های مردم نقش مهمی را ایفا می کنند.

رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی اظهار داشت: کمترین کاری که کمیسیون انجمن های علمی در وزارت بهداشت انجام داده جذب منابع مالی برای آنها بوده است در واقع هر زمان صحبت از حمایت مالی می شود گفته می شود که انجمن ها نهادهای مردم نهاد هستند و باید مستقل باشند از این رو هر سال بودجه انجمنها کاهش می یابد.

وی اضافه کرد: انتظار این است که انجمن های علمی بودجه ای را که دریافت می کنند در قالب طرح های قابل انجام و محورهای تعیین شده هزینه کنند.

دکتر ممتازمنش با اشاره به وجود ۱۶۰ انجمن علمی گروه پزشکی گفت: در سال های اخیر با تقاضاهای زیادی برای تشکیل و تصویب انجمن های علمی مواجه بودیم اما به نظر می رسد پراکنده شدن موضوعی انجمن های علمی به صلاح نیست از این رو ضابطه تاسیس یک انجمن علمی جدید، وجود یک رشته معادل تحصیلی آکادمیک تعیین شده است.

وی اضافه کرد: برای تاسیس انجمن های علمی چند تخصصی نیز در نظر گرفتن مزایای تاسیس چنین انجمنی درنظر گرفته می شود و پس از آن تصمیم گیری خواهد شد.

خبرهای تصویری