Skip to content

انجمنهای علمی: ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار به انجمنهای علمی علوم پزشکی اختصاص یافت.

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی از اختصاص اعتبار ۴۰۰ میلیون تومانی برای انجمنهای علمی علوم پزشکی خبر داد و گفت: اعتبارات انجمن ها تنها بر اساس پروژه هایی که به معاونت آموزشی ارائه می دهند، اختصاص می یابد.

دکتر نادر ممتازمنش در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: بودجه انجمن ها به پروژه های آموزشی تعلق می گیرد که از سوی آنها به معاونت آموزشی وزارت بهداشت داده شده و مورد تایید قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس آیین نامه جدید و به منظور افزایش نقش انجمنهای علمی در توسعه آموزش علوم پزشکی از انجمنهای تخصصی خواسته شده است که پروژه های آموزشی طراحی کنند.

دکتر ممتازمنش یادآور شد: در حال حاضر ۱۵۰ انجمن علمی علوم پزشکی وجود دارند که از میان آنها ۷۲ انجمن علمی بیش از ۱۶۰ پروژه آموزشی به مرکز مطالعات ارائه داده اند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها