Skip to content

انجمن های علمی: انجمن های علمی به عرصه فعالیت شرکت های دانش بنیان ورود کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به انجمن های علمی پیشنهاد داد تا به عرصه فعالیت در حوزه شرکت های دانش بنیان ورود کنند.

دکتر علیرضا دلیری در نشست تخصصی انجمن های علمی کشور که در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد،گفت: پیش از این حمایت هایی از انجمن های علمی کشور می شد که به دلیل جزئی بودن رقم این حمایت ها اثرگذاری محسوسی را شاهد نبودیم.

دکتر دلیری ادامه داد:حال با تأمین بودجه برای حمایت از شرکت های دانش بنیان پیشنهاد می شود که انجمن های علمی کشور به عرصه فعالیت در حوزه شرکت های دانش بنیان ورود پیدا کرده و در حوزه فعالیت های تخصصی خود که مرتبط با شرکت های دانش بنیان است بانک اطلاعات جامعی تهیه کنند.

وی افزود: انجمن های علمی با تهیه این اطلاعات و ایجاد هماهنگی های لازم با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می توانند پوشش تسهیلاتی لازم را از شرکت های دانش بنیان داشته باشند.

معاون توسعه مدیریت و منابع تصریح کرد: برای حمایت از شرکت های دانش بنیان هیچ محدودیتی وجود نخواهد داشت چرا که ضرورت فعالیت این شرکت ها برای همه مشخص شده و لازم است برای حمایت از آنها نهایت همکاری ها صورت پذیرد.

دکتر دلیری هماهنگی بین انجمن های علمی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را در عرصه حمایت از شرکت های دانش بنیان لازم دانست و تأکید کرد: مرحله اول برای حمایت از شرکت های دانش بنیان تأمین بودجه است که معاونت این موضوع را حل کرده و در ادامه شرکت های دانش بنیان با همکاری انجمن های علمی مرتبط با حوزه فعالیت خود باید نیازهای جامعه را شناسایی کرده و در راستای رفع آنها اقدام کنند. این حمایت ها می تواند در قالب طرح های فناورانه نیز ارائه شود.

وی افزود: با انجام این موارد اثرگذاری انجمن های علمی بیشتر شده که منجر به رشد و توسعه علوم و در نهایت منجر به تجاری سازی علم خواهد شد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها