Skip to content

بررسی مسئله مهاجرت و معیارهای شناسایی استعدادهای درخشان در سومین همایش استعدادهای درخشان

سومین همایش استعدادهای درخشان ۵ و ۶ اردیبهشت ۱۳۸۶ با همکاری وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود که در این همایش مسئله مهاجرت استعدادهای درخشان از کشور و معیارهای شناسایی استعدادهای درخشان بررسی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با محورهای شناسایی و هدایت تحصیلی استعدادهای درخشان در آموزش عالی، هماهنگی و انسجام در هدایت تحصیلی استعدادهای درخشان در دوره قبل از دانشگاه و دوران تحصیلات دانشگاهی، بررسی ملاک ها و معیارهای شناسایی استعدادهای درخشان، بررسی تطبیقی شناسایی استعدادهای درخشان و حمایت از آنان در کشورهای مختلف و پشتیبانی و ساز و کار حمایت از استعدادهای درخشان برگزار می شود.
همچنین در این همایش نقش دفاتر استعدادهای درخشان در دانشگاه ها، روانشناسی و آسیب ‌شناسی استعدادهای درخشان، جذب و هدایت شغلی استعدادهای درخشان، حمایت از استعدادهای درخشان در کارآفرینی، مسئله مهاجرت استعدادهای درخشان، اهمیت و حفظ ارتباط با آنان و هدایت و حمایت از استعدادهای درخشان در نوآوری و فعالیت های پژوهشی نیز مورد بررسی صاحب نظران قرار می گیرد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها