Skip to content

برنامه ریزی پژوهشی: اهتمام در اجرای نقشه علمی معیار ارتقای رتبه دانشگاههای علوم پزشکی

وزیر بهداشت از تعیین ماموریت برای هیأت امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی در زمینه اجرای نقشه جامع علمی کشور خبر داد و گفت: اهتمام در اجرای نقشه یکی از معیارهای ما برای ارتقای رتبه دانشگاهها است.
دکتر مرضیه وحید دستجردی در هفدهمین جلسه شورای ستاد راهبردی اجرای نقشه جامع علمی کشور افزود: وزارت بهداشت در مورد اجرای نقشه جامع علمی کشور،‌ یکی از نهادهای پیشتاز بوده و ما تمامی اسناد مهم را با توجه به نقشه جامع تدوین کرده‌ایم.
وی افزود: ما هیأت امنای تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی را مامورکرده‌ایم، تا گزارش اقدامات خود را در این زمینه ارائه کنند و اهتمام در اجرای نقشه جامع علمی کشور یکی از معیارهای ما برای ارتقای رتبه هر دانشگاه است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها