Skip to content

برنامه ریزی پژوهش: دو سال زمان برای بازنگری نقشه جامع علمی کشور

معاون پژوهشی وزارت علوم انتقادات به نقشه جامع علمی را وارد دانست و از مذاکره با انجمنهای علمی تخصصی برای شروع بازنگری نقشه جامع علمی پس از ابلاغ خبر داد و اعلام آمادگی کرد که نسخه بازنگری شده نقشه جامع علمی را تا دو سال پس از ابلاغ این نقشه ارائه دهد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها