Skip to content

برنامه ریزی پژوهش: نخستین سند راهبردی توسعه علوم پایه رونمایی شد.

نخستین سند راهبردی توسعه علوم پایه، در دانشگاه شهید بهشتی و با حضور سردار رحیم صفوی رونمایی شد.
در رونمایی ازنخستین سند توسعه علوم پایه دکتر جواد لاریجانی، دکتر رضا داوری اردکانی، دکتر رجبعلی برزویی، دکتر حسین نادری منش و سایر مسئولان وزارت علوم حضور داشتند.
این سند در قالب ۲ جلد کتاب تحت عناوین سند راهبردی توسعه علوم پایه و برنامه راهبردی علوم پایه رونمایی شد و نسخه سند راهبردی توسعه علوم پایه در اختیار حاضران در این همایش قرار گرفت.
سند راهبردی توسعه علوم پایه به کوشش کمیته های ۵ گانه شورای برنامه ریزی علوم پایه و کارگروه تدوین سند در دانشگاه شهید بهشتی تهیه شده است.
چشم انداز اصلی این سند گذر از مرحله گسستگی دانش و فناوری از یک سو، همچنین ثروت آفرینی از دانش تولید شده از سوی دیگر است و عنایت به این دو مفهوم کلیدی و با توجه به ماموریت های کنونی آموزش عالی پیش نویس مجموعه برنامه های راهبردی توسعه علوم پایه که به عملیاتی سازی سیاستگذاری های سند معطوف است در مجلد دیگری تهیه و تدوین شده است.
در این دو مجموعه بازاندیشی راهکارهای تبدیل فرآیند دانش اندزی و تولید دانش به تولید فناوری و نیز تبدیل فناوری به ثروت، از طریق آموزش علوم پایه و با هدف دستیابی به اقتصاد دانش بنیان صورت گرفته است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها