Skip to content

برگزیده پژوهش: جایزه علمی شهید چمران به محققان پسا دکتری اعطا می شود.

جایزه علمی شهید چمران بنیاد ملی نخبگان به محققان و استعدادهای برتر در دوره پسا دکتری اعطا می شود.

آیین نامه اعطای این جایزه از سوی بنیاد ملی نخبگان تدوین شده و حائزین افتخارات مشمول جوایز علمی و تحصیلی بنیاد به شرط حفظ پویایی هرگاه از یکی از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور در دوره پسادکتری پذیرش دریافت کنند، با تایید بنیاد ملی نخبگان از جایزه علمی شهیدچمران برخوردار می شوند.

جایزه علمی شهیدچمران شامل مقرری ماهیانه حداکثر معادل حقوق پایه استادیار پایه یک، کمک هزینه شرکت در یک همایش بین المللی و دو همایش ملی و کمک هزینه عمره مفرده است.

این جایزه با نظارت و تایید استاد راهنمای فرد برگزیده اعطا خواهد شد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها