Skip to content

بنیادهای نخبه پرور: موسسات نخبه پرور از حمایت های بنیاد ملی نخبگان برخوردار می شوند.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه اساس برنامه ریزیهای این بنیاد بر آینده نگری است، گفت: حمایت از موسسات نخبه پرور از برنامه های آینده این بنیاد است.

دکتر سعید سهراب پور در مراسم معارفه به عنوان قائم مقام رئیس بنیاد ملی نخبگان، با تاکید بر اینکه مبتکر راه اندازی بنیاد ملی نخبگان، مقام معظم رهبری است، افزود: جذب و حمایت از نخبگان از وظایف این بنیاد است.

وی استفاده از نخبگان و ایده های آنها و توجه ویژه به موسسات نخبه پرور را از برنامه های خود در این بنیاد ذکر کرد و ادامه داد: نخبگان و استعدادهای برتر در این مراکز رشد و پرورش می یابند از این رو لازم است تا برنامه هایی برای حمایت از این موسسات تدوین شود.

قائم مقام رئیس بنیاد ملی نخبگان، اساس برنامه ریزیها در بنیاد را “آینده نگری” دانست و خاطرنشان کرد: دغدغه اصلی نخبگان آینده شغلی و تحصیلی است که لازم است برنامه های بلند مدتی دراین زمینه برای آنها در نظر گرفت.

دکتر سهراب پور همچنین توسعه ارتباطات با نخبگان ایرانی خارج از کشور را از دیگر برنامه های خود در این بنیاد عنوان کرد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها