Skip to content

بودجه پژوهش: اختصاص ۱۵میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از ۵ دانشگاه برتر علوم پزشکی

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، منابع مالی و بودجه وزارت بهداشت با اشاره به رشد ۳۵ درصدی بودجه تحقیقات علوم پزشکی، گفت: ۱۵ میلیارد تومان اعتبار در سال ۹۰ برای حمایت از دانشگاههای برتر در حوزه وزارت بهداشت درنظر گرفته شده است.
مسعود ابوالحلاج درخصوص بودجه تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در سال ۹۰ افزود: رشد پژوهشی سال ۹۰ در اعتبارات پژوهشی حوزه علوم پزشکی در مجموع ۳۵ درصد است که بخش عمده ای از این اعتبارات به حوزه ستادی اختصاص می یابد تا از تولیدات پژوهشی حمایت شود.
وی گفت: ۳۵ میلیارد تومان اعتبار به تحقیقاتی که باید به تولید برسند در دانشگاههای علوم پزشکی اختصاص می یابد و ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از دانشگاههای برتر درنظر گرفته شده است.
ابوالحلاج یادآور شد: همچنین ۱۵ میلیارد تومان اعتبار نیز تعیین شده که با نظر معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت میان دانشگاههای علوم پزشکی توزیع می شود.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی، منابع مالی و بودجه وزارت بهداشت گفت: ۵۳ میلیارد تومان برای دانشگاههای علوم پزشکی در بخش تحقیقات اعتبار تعیین شده و مراکز تحقیقاتی نیز در مجموع ۶۴ میلیارد تومان اعتبار تحقیقاتی دارند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها