Skip to content

بودجه پژوهش: اختصاص ۵۰ میلیارد تومان به پ‍ژ‍وهش در دانشگاه آزاد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: بیش از ۵۰ میلیارد تومان در دانشگاه آزاد اسلامی به امر پ‍‍ژوهش اختصاص می یابد.

عبدالله جاسبی در پاسخ به خبرگزاری مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به این که دانشگاه آزاد اسلامی همواره توجه وی‍‍‍ژه ای به امر پژوهش داشته است سالانه بخشی از بودجه دانشگاه را به امر تحقیق و پ‍ژوهش اختصاص می دهد.

وی اظهار داشت: در سال ۸۶ بیش از ۵۰ میلیارد تومان از بودجه کل دانشگاه به امر پژوهش اختصاص یافت که امسال نیز به طور طبیعی افزایشی را برای این بودجه در نظر گرفته ایم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تاکید بر این مسئله که دهه سوم فعالیت دانشگاه آزاد دهه کیفیت است و باید روز به روز در این راستا پیشرفت داشته باشیم طبیعی است که حمایتهای دانشگاه آزاد از طرحهای نو و بدیع و همچنین اعزام اساتید برای فرصتهای مطالعاتی سقفی نداشته باشد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها