Skip to content

تجاری سازی: حمایت های جدید صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت های تجاری سازی دانش بنیان

هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف حمایت از شکل گیری و توسعه شرکت های خدمات تجاری سازی فعالیت های دانش بنیان در دستورالعملی حمایت از این شرکت ها را در دستور کار خود قرار داد.

هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در جلسه اخیر خود که با حضور اعضا تشکیل شد، حمایت از شرکت هایی که به منظور ارائه خدمات پشتیبانی و حمایتی برای تجاری سازی فعالیت های دانش بنیان از مرحله ایده تا ورود به بازار تشکیل شده و صلاحیت آنان به تائید صندوق نوآوری و شکوفایی برسد، را به تصویب رساند.

به موجب مصوبه جدید که طرح اولیه آن در جلسه هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه شده بود، تمامی شرکت های خدمات تجاری سازی که از فعالیت آنان بیش از یک سال گذشته و حداقل یک قرارداد خدمات تجاری سازی را به اتمام رسانده اند، در قالب این دستورالعمل می توانند از حمایت صندوق تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال وام قرض الحسنه برخوردار شوند.

شرکت های تجاری سازی فعال دانش بنیان به آن دسته از موسسات و شرکت های خصوصی یا تعاونی اطلاق می شود که به منظور ارائه خدمات پشتیبانی و حمایتی برای تجاری سازی فعالیت های شرکت های دانش بنیان از مرحله ایده تا ورود به بازار تشکیل شده و صلاحیت آنها به تایید صندوق رسیده است.

انجام و تدوین مطالعات مدل تجاری، طرح تجاری، مطالعات فنی و اقتصادی در حوزه های دانش بنیان، فناوری های پیشرفته و نوآوری های بدیع، ارائه خدمات مشاوره مدیریت، ارزیابی سطح فناوری، ارزشیابی و قیمت گذاری و انتقال فناوری، مشاوره ایجاد و توسعه فناوری، ارائه خدمات مطالعات بازار، ایجاد محیط تبادل دانش فنی و فناوری و فن بازارها و صدور تأییدیه و گواهی نامه برای محصولات دانش بنیان از جمله فعالیت های درنظرگرفته شده برای شرکت های دانش بنیان است.

خبرهای تصویری