Skip to content

تجاری سازی: ورود ۲۶۶ ایده پژوهشی دانشگاه امیرکبیر به بازار مصرف

رئیس دانشگاه امیرکبیر گفت: براساس برنامه پنج ساله دانشگاه باید از هر ۳ استاد در دو سال یک ایده پژوهشی تجاری شود و با توجه به حدود ۴۰۰ عضو هیت علمی تعداد ۲۶۶ ایده پژوهشی در انتهای دوره ۵ ساله دانشگاه به بازار مصرف برسد.
دکتر علیرضا رهایی تاکید کرد: ۲۶۶ ایده پژوهشی باید در پایان برنامه پنج ساله دانشگاه به بازار برسد.
وی با اشاره به برنامه ۵ ساله این دانشگاه گفت: براساس برنامه پنج ساله دانشگاه صنعتی امیرکبیر، باید از هر ۳ استاد در دو سال، یک مورد ایده پژوهشی تجاری شود و با توجه به حدود ۴۰۰ عضو هیئت علمی تعداد ۲۶۶ ایده پژوهشی در انتهای دوره پنج ساله دانشگاه به بازار مصرف برسد.
به گفته رئیس دانشگاه امیرکبیر، در محیط دانشگاه، ایده ها را باید به کاربرد تجاری سازی نزدیک کرد و ایده ای که به عنوان ایده اولیه مطرح می شود اینگونه است که استادان عناوینی را در قالب برنامه های تحقیقاتی مطرح می کنند، بنابراین باید این راه را برای دانشجویان نیز باز گذاشت تا ایده های مطرح شده از سوی آنان مورد ارزیابی قرار گرفته و مسیر تکاملی را طی کند.
وی تاکید کرد: زمینه لازم از مسیر انجمن های علمی دانشگاه باز شده تا دانشجویان ایده های قابل طرح خود را مطرح کنند و ارزیابی و غربال اولیه ای بر روی ایده ها صورت گیرد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها