Skip to content

تجاری سازی: وزیر بازرگانی خواستار تجاری‌سازی طرحهای پژوهشی شد.

وزیر بازرگانی خواستار تجاری‌سازی طرحهای پژوهشی در کشور شد و گفت: خروجی تحقیقات و پژوهشها نباید به کتابی برای خاک خوردن در کتابخانه تبدیل شود.

دکتر مهدی غضنفری در سومین همایش روز پژوهش در وزارت بازرگانی گفت: به نظر می رسد که نتایج طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی باید تجاری سازی شود، این درحالی است که اگر خروجی تحقیقات تبدیل به دکور یا کتابی برای کتابخانه شود، به طور قطع کاری بیهوده انجام شده است.

وزیر بازرگانی افزود: ابزارهای پژوهشی باید برش داشته و خروجی های مثمرثمری را ارائه دهند، این درحالی است که اگر قرار است روزی در آینده این پژوهشها همانند ابزار، پیچی را باز کند، قطعا در شرایط حاضر کاربردی نخواهد داشت. بنابراین موضوع زمان را نیز باید در انجام پروژه های پژوهشی در نظر داشت.

وی تصریح کرد: در واقع باید این هشدار را به بخش تحقیق و پژوهش کشور داد که در حوزه تحقیق، اگر نتوانید راهکارهای کاربردی برای شرایط حاضر ارایه دهید، به طور قطع از ارزش پژوهش برای حل مشکلات در زمان فعلی، کاسته خواهد شد.

به گفته وی در وزارت بازرگانی و بر روی موضوع تحقیق، کار پیچیده ای باید صورت گیرد چراکه حوزه بازرگانی، خود حوزه پیچیده ای است.

وی همچنین بر ضرورت انجام پژوهش های کاربردی در حوزه های مرتبط با بازرگانی داخلی و موضوعاتی که با عامه مردم سروکار دارد، تاکید کرد.

وزیر بازرگانی تصریح کرد: در حوزه کاهش قیمت تمام شده، یکی از پیچیدگی ها این است که باید از طریق تحقیق، این موضوع را پیاده سازی کرد.

دکتر غضنفری همچنین با اشاره به پیاده سازی طرح هدفمند کردن یارانه ها در آینده ای نزدیک، خاطرنشان کرد: بر همین اساس اگر قرار است ذخیره سازی صورت گیرد باید حوزه تحقیق بگوید که چه حجمی از کالاها در چه زمانی، ذخیره سازی شود.

وی به کارگیری بورس در تجارت، بانک و بیمه در تجارت، همسوسازی سیاستهای تجاری و اقتصادی، تبلیغات موثر در تجارت، حوزه های الکترونیکی، کنترل و بازرسی و آثار ناشی از ‌آن، الگوهای فعال سازی مناطق آزاد، تعرفه گذاری و قاچاق و سرمایه گذاری، روشها و پیامدهای آن از جمله زمینه های پژوهشی در وزارت بازرگانی است که از محققان دعوت می شود که در این زمینه ها پژوهش ارایه دهند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها