Skip to content

تربیت پژوهشگر: دانشگاه علوم پزشکی یزد دانشجوی دکتری پژوهشی می پذیرد.

پژوهشکده علوم تولید مثل یزد در دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد برای سال تحصیلی جدید دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی می پذیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، افراد داوطلب ورود به این دوره می توانند در محور مطالعاتی بیولوژی تولید مثل فعالیت کنند. دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد ۲ نفر را در دوره دکتری تخصصی پژوهشی برای سال تحصیلی ۹۲ – ۹۱ جذب می کند.
داوطلبان تا ۲۰ شهریور فرصت دارند که در این دوره ثبت نام کنند. داوطلبان استعدادهای درخشان و برتر، اعضای هیات علمی آموزشی، اعضای هیات علمی پژوهشی و داوطلبان آزاد که دارای مدارک تحصیلی دکتری حرفه ای و کارشناسی ارشد در رشته های آموزش بهداشت، پرستاری، مامایی، علوم تغذیه، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی، مهندسی بهداشت محیط و آمار زیستی هستند می توانند در این دوره ثبت نام کنند.
همچنین دارندگان مدارک دکتری حرفه ای و کارشناسی ارشد در رشته های علوم بهداشتی در تغذیه، بهداشت ایمنی مواد غذایی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مهندسی بهداشت حرفه ای، اپیدمیولوژی، سلامت سالمندی و سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیته بررسی می توانند در این دوره ثبت نام کنند.
شرط اختصاصی پذیرش در دوره دکتری تخصصی پژوهشی، داشتن حداقل دو مقاله تحقیقی منتشر شده در مجلات معتبر نمایه شده در نمایه های بین المللی نوع یک به عنوان نویسنده اول یا مسئول است.

خبرهای تصویری