Skip to content

تولید علم: متوسط رشد تولیدعلم ایران ۱۱برابر دنیا

رئیس دانشگاه تهران تعداد مقالات نمایه شده بین المللی دانشمندان کشورمان را در سالهای ۷۶ تا ۸۳ و ۸۴ تا ۸۹ را با یکدیگر مقایسه کرد و گفت: متوسط رشد تولید علم ایران ۱۱ برابر دنیا است.
دکتر فرهاد رهبر در مراسم افتتاح رسمی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران با بیان این خبر گفت: تعداد مقالات نمایه شده بین المللی دانشمندان کشورمان از سال ۷۶ تا ۸۳ برابر ۱۴ هزار و ۸۱۲ مقاله و از سال ۸۴ تا ۸۹ نزدیک ۷۰ هزار مقاله است. نیمی از مقالات نمایه شده در بازه زمانی سال ۸۴ تا ۸۹ مربوط به سال ۸۴ تا ۸۸ است و نیم دیگر ۸۸ تا ۸۹ نمایه شده است. این روند نشان می دهد که واقعا در یک جهش در تولید علم قرار داریم.
رئیس دانشگاه تهران در مقایسه آمار اختراعات ثبت شده در ایران در دو بازه زمانی گفت: تعداد اختراعات ثبت شده از سال ۷۶ تا ۸۳ برابر ۵ هزار و ۸۱۷ اختراع و از سال ۸۴ تا ۸۹ برابر ۵۰ هزار اختراع است. نیمی از اختراعات ثبت شده از سال ۸۴ تا ۸۹ مربوط به سالهای ۸۴ تا ۸۷ است و نیم دیگر در سالهای ۸۸ و ۸۹ ثبت شده اند.
دکتر فرهاد رهبر با بیان اینکه متوسط رشد تولید علم در ایران ۱۱ برابر متوسط تولید علم در دنیا است، گفت: شتاب تولید علم ایران باعث وحشت دنیا شده است.
وی دانشکده علوم و فنون نوین را دانشکده ای برای سوق دادن تولید علم به سمت حل مسائل و مشکلات داخلی کشور دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران در حال خارج کردن علم از انحصار استکبار است تا علم در خدمت مردم ایران و جهان قرار گیرد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها