Skip to content

جشنواره آموزشی: نحوه انتخاب فرآیندهای برتر آموزشی در جشنواره شهید مطهری اعلام شد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نحوه انتخاب فرآیندهای برتر آموزشی را در سومین جشنواره آموزشی شهید مطهری اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت آموزشی وزارت بهداشت نحوه انتخاب فرآیندهای مطلوب دانشگاهی و برتر کشوری را بر اساس موضوعی و رتبه دانشگاهی بنا بر مصوبه کمیته علمی جشنواره شهیدمطهری اعلام کرد.

دانشگاههای علوم پزشکی تیپ های یک، دو و سه به ترتیب بر اساس سهمیه های مربوطه می توانند در بخشهای تدوین برنامه آموزشی، روشهای آموزشی، ارزشیابی، مدیریت و رهبری آموزشی، مشاوره و راهنمایی در این جشنواره شرکت کنند.

سومین جشنواره آموزشی شهید مطهری همزمان با برگزاری یازدهمین کنگره آموزش پزشکی در روزهای ۱۰ تا ۱۲ اردیبهشت ماه سال ۸۹ در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها