Skip to content

جشنواره های پژوهشی: برترین دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، کمیته های تحقیقات دانشجویی و مجلات برتر حوزه علوم پزشکی را برای تقدیر در چهاردهمین دوره جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فعالیتهای دانشگاه های علوم پزشکی در حوزه پژوهش و نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقاتی از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت برای معرفی در جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی اعلام شد.

رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی
بر اساس این ارزشیابی در میان دانشگاههای علوم پزشکی تیپ یک، دانشگاه علوم پزشکی تهران، در میان دانشگاههای علوم پزشکی تیپ دو، دانشگاه علوم پزشکی مازندران و در میان دانشگاه علوم پزشکی تیپ سه نیز دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به عنوان دانشگاههای برتر انتخاب شدند.

درمیان سایر دانشگاهها، دانشکده علوم پزشکی تربیت مدرس به عنوان دانشگاه برتر انتخاب شده است. همچنین دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله به عنوان دانشگاه برتر در حوزه بهره وری پژوهش انتخاب شد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها