Skip to content

جشنواره های پژوهشی: بسته تشویقی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای برگزیدگان جشنواره رازی

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به منظور ارج نهادن به تحقیق و پژوهش بسته تشویقی برای محققان این دانشگاه که در جمع برگزیدگان شانزدهمین جشنواره علمی تحقیقاتی رازی قرار می گیرند، درنظر گرفت.

شانزدهمین جشنواره رازی در دی ماه سال ۸۹ برگزار می شود و در صورت کسب رتبه از سوی محققان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، جوایز ارزنده ای از سوی دانشگاه به آنها اعطا می شود.

بر اساس اعلام معاونت پژوهشی دانشگاه به رتبه های اول جوایز نفیس و مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال اعتبار پژوهشی تشویقی، رتبه های دوم جوایز نفیس و مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال اعتبار پژوهشی تشویقی و رتبه های سوم جوایز نفیس و مبلغ ۷۰ میلیون ریال اعتبار پژوهشی تشویقی اعطا خواهد شد.

همچنین پژوهشگر برگزیده دارای یک مقاله با IF  بالای ۱۰ و یا دارای مقاله ای که در سه سال اخیر حداقل ۳۰ citation داشته باشد نیز جوایز نفیس و مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال اعتبار پژوهشی تشویقی دریافت می کند.

محققین جوان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در صورت کسب رتبه در جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی، جوایز نفیس و مبلغ ۳۰ میلیون ریال اعتبار پژوهشی تشویقی و محققین دانشجو نیز یک دستگاه netbook دریافت خواهند کرد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها