Skip to content

جشنواره پژوهشی: پانزدهمین جشنواره رازی با معرفی برگزیدگان برگزار شد.

پژوهشگران برتر گروههای ابداعات و اختراعات، HSR، علوم بالینی، علوم بهداشتی، ‌علوم پایه، علوم توانبخشی و پیراپزشکی، علوم دارویی، علوم دندانپزشکی، فناوری های نوین و دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به عنوان برگزیدگان پانزدهمین جشنواره رازی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پانزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی از ۴۳ محقق برجسته کشور تقدیر شد.

محققان برتر گروه تخصصی ابداعات و اختراعات 

سینا آتش پزگرگری / گروه محققین دانشجو / دانشگاه علوم پزشکی تبریز

محققان برتر گروه تخصصی HSR 

عباس بصیری / برگزیده رتبه سوم گروه محققین/ دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

محققان برتر گروه تخصصی علوم بالینی – داخلی 

محمدرضا نمازی / رتبه سوم گروه محققین/ دانشگاه علوم پزشکی شیراز

رسول ستوده منش / رتبه سوم گروه محققین/ دانشگاه علوم پزشکی تهران

سید محمد فرشته نژاد / گروه محققین جوان/ دانشگاه علوم پزشکی ایران

علی کبیر / گروه محققین دانشجو / دانشگاه علوم پزشکی تهران

امید خلیل زاده / گروه محققین دانشجو / دانشگاه علوم پزشکی تهران

محققان برتر گروه تخصصی علوم بالینی – جراحی

سید حسن هاشمی / رتبه دوم گروه محققین/ دانشگاه علوم پزشکی تهران

غفار شکوهی / رتبه دوم گروه محققین/ دانشگاه علوم پزشکی تبریز

محمد پاکروان / رتبه سوم گروه محققین/ دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

یاشار محرم زاد / گروه محققین جوان / دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

علی رزم کن / گروه محققین دانشجو / دانشگاه علوم پزشکی شیراز

محققان برتر گروه تخصصی علوم بهداشتی،‌ مدیریت و تغذیه 

لیلا آزادبخت / رتبه اول گروه محققین / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سید مصطفی حسینی / رتبه دوم گروه محققین / دانشگاه علوم پزشکی تهران

محمدعلی ززولی / رتبه سوم گروه محققین / دانشگاه علوم پزشکی مازندران

بیژن مقیمی دهکردی / گروه محققین جوان/ دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

احمد اسماعیل زاده / گروه پژوهش برتر / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

محققان برتر گروه تخصصی علوم پایه 

محمدرضا حجتی / گروه پژوهش برتر / دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

محمد عبدالهی / گروه پژوهش برتر / دانشگاه علوم پزشکی تهران

خسرو عادلی / رتبه اول گروه محققین مقیم خارج کشور/ دانشگاه تورنتو

حسین هلی / رتبه دوم گروه محققین / دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات فارس

رضا رنجبر / رتبه سوم گروه محققین / دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

مهدی جلیلی / گروه محققین جوان/ دانشگاه صنعتی شریف

صمد ندری / گروه محققین دانشجو / دانشگاه شهیدبهشتی

محققان برتر گروه تخصصی علوم توانبخشی و پیراپزشکی 

محمدرضا هادیان / رتبه دوم گروه محققین/ دانشگاه علوم پزشکی تهران

حسن منصوری طرقبه / رتبه سوم گروه محققین/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد

علیرضا باقری چیمه / رتبه سوم گروه محققین/ دانشگاه علوم پزشکی تهران

مهدی خبازخوب / گروه محققین جوان / دانشگاه علوم پزشکی تهران

احمدرضا عسگری آشتیانی گروه محققین دانشجو / دانشگاه تربیت مدرس

مرتضی رضایی آدریانی / گروه محققین دانشجو / دانشگاه علوم پزشکی تهران

محققان برتر گروه تخصصی علوم دارویی 

بهرام همتی نژاد / رتبه اول گروه محققین / دانشگاه علوم پزشکی شیراز

رسول دیناروند / رتبه اول گروه محققین / دانشگاه علوم پزشکی تهران

مهرداد ایرانشاهی / رتبه سوم گروه محققین / دانشگاه علوم پزشکی مشهد

هادی ولیزاده ایلخچی / رتبه سوم گروه محققین / دانشگاه علوم پزشکی تبریز

نجمه ادراکی / گروه محققین دانشجو / دانشگاه علوم پزشکی تهران

محققان برتر گروه تخصصی علوم دندانپزشکی 

مهرداد رادور / رتبه دوم گروه محققین / دانشگاه علوم پزشکی مشهد

جمیله قدوسی / رتبه سوم گروه محققین / دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شهریار شاهی / رتبه سوم گروه محققین / دانشگاه علوم پزشکی تبریز

فاطمه مومن هروی / گروه محققین دانشجو / دانشگاه علوم پزشکی تهران

محققان برتر گروه تخصصی فناوری های نوین 

محمد رمضانی / رتبه دوم گروه محققین / دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سید قاسم حسینی سالکده / رتبه سوم گروه محققین / پژوهشکده رویان جهاددانشگاهی

امیر آتشی / گروه محققین جوان / شرکت فناوری بن یاخته

محمدحسین مروت / گروه محققین دانشجو / دانشگاه علوم پزشکی مشهد

همچنین اسامی نهادهای حقوقی علوم پزشکی برگزیده در عرصه پژوهش بر اساس ارزشیابی سال ۸۷ نیز اعلام شده است.

رتبه بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی 

رتبه اول دانشگاه علوم پزشکی تهران در میان دانشگاههای تیپ یک

رتبه اول دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله در میان دانشگاههای تیپ دو

رتبه اول دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در میان دانشگاههای تیپ سه

ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی

دارای ردیف مستقل بودجه گروه بالینی / مرکز تحقیقاتی غدد و متابولیسم / تهران

دارای ردیف مستقل بودجه گروه  بیومدیکال / پژوهشکده رویان / جهاد دانشگاهی

فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از ۳ سال / گروه بالینی/ روانپزشکی/ تهران

فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از ۳ سال / گروه بیومدیکال / شیمی دارویی/ شیراز

فاقد ردیف مستقل بودجه با ۱ تا ۳ سال / گروه بالینی / ایدز / تهران

فاقد ردیف مستقل بودجه با ۱ تا ۳ سال / گروه بیومدیکال / نانوفناوری پزشکی/ تهران

فاقد ردیف مستقل بودجه با کمتر از ۱ سال / گروه بالینی / گوارش و کبد / بقیه الله

فاقد ردیف مستقل بودجه با کمتر از ۱ سال / گروه بیومدیکال / زیست فناوری/ تهران

نشریات علوم پزشکی

مجله دارو Daru  از دانشگاه علوم پزشکی تهران با مدیر مسئولی دکترعباس شفیعی

مجله دانشکده پزشکی اصفهان از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به مدیر مسئولی دکتر منصور شعله‌ور

کمیته‌های تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی

رتبه اول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران در میان تیپ یک

رتبه اول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در میان تیپ دو

رتبه اول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا در میان تیپ سه

پانزدهمین جشنواره رازی به منظور تجلیل از محققین و معرفی فعالیتهای تحقیقاتی برتر علوم پزشکی و توسعه فرهنگ تحقیق علم و فناوری ۱۶ دی ماه با حضور رئیس جمهور و وزیر بهداشت برگزار شد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها