Skip to content

خبرفرزان: تحقق پیش از موعد شاخص های توسعه بسته آنلاین آموزش مهارتهای پژوهشی “فراسای پژوهش”

فراسای پژوهش؛ بسته آنلاین آموزش مهارتهای پژوهشی می باشد که توسط موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان طراحی و ارائه شده است. این بسته آموزشی در برگیرنده دوره های آموزش الکترونیک در ۶ حوزه روش تحقیق، جستجوی منابع علمی، آمار زیستی، نگارش علمی، پژوهشهای بالینی و مهارتهای پایه می باشد.

براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته قرار بود تا پایان سال جاری تعداد این دوره های آموزشی به ۶۰ دوره ارتقا یابد که با کمال افتخار، موسسه فرزان در فاصله ۱ ماه به پایان سال ۸۹  به این مهم نایل گردید.

عناوین اضافه شده به این سامانه شامل ۸ دوره آموزشی الکترونیک در زمینه های آشنایی با کارآزماییهای بالینی، آموزش نرم افزار مدیریت منابع EndNote، آموزش جستجو در منابع اطلاعاتی ISI، Scopus، Science Direct و نیز عناوینی چون مالکیت فکری در پژوهش می باشد.

تاکنون تعداد زیادی از دانشگاه های علوم پزشکی، مراکز تحقیقاتی و سازمانها این بسته آموزشی را برای استفاده اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران خود تهیه کرده اند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها