Skip to content

خبر اختصاصی ویژه نامه: تعالی سازمانی: استقرار مدل EFQM در ساختار مدیریتی و اداری موسسه فرزان

موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان پس از گذراندن یک دهه سراسر افتخار و پس از نائل آمدن به عنوان کارآفرین برتر ملی در سال ۱۳۹۰، توجه به تعالی فرایندهای مدیریتی و اجرایی را ضروری دانسته و هسته مدیریتی این سازمان دانش بنیان، پرداختن به این مهم را مبتنی بر مدل EFQM وجهه همت خود قرار داده است.

یکی از نیازهای سازمانهای تولیدی و خدماتی، ارتقا و تعمیق سیستم کیفیت به موازات رشد سازمان می باشد. از طرفی سیستمهای مدیریت کیفیت در خصوص برخی موارد و فعالیتهای سازمانها سکوت کرده اند لذا سازمانهای مختلف پس از رسیدن به درجه ای از بلوغ سازمانی این استانداردها را پاسخگویی نیازهای رو به تعالی خود نمی بینند
تعالی سازمانی همواره به عنوان یکی از نیازهای اساسی هر سازمان تولیدی و خدماتی به منظور حفظ جایگاه فعلی و نیز ارتقای آن می باشد. در این میان مدل EFQM یکی از ابزارهای تعالی سازمانی و دستورالعملی جامع به منظور بهبود توانمندیهای آن سازمان و اعضای آن می باشد.
موسسه توسعه دانش، پژوشه و فناوری فرزان پس از گذراندن یک دهه سراسر افتخار و پس از نائل آمدن به عنوان کارآفرین برتر ملی در سال ۱۳۹۰، توجه به تعالی اهداف عالیه و فرایندهای مدیریتی و اجرایی را ضروری دانسته و هسته مدیریتی این سازمان دانش بنیان، پرداختن به این مهم را وجهه همت خود قرار داد.
در این راستا، ستاد اجرایی استقرار مدل تعالی سازمانی EFQM با برگزاری کارگاه های آموزشی مبانی اصلی مدل تعالی سازمانی به روش خود آموز، ضمن خودارزیابی و جمع آوری نظرات تمامی کارکنان به تقویت تجربه و تحلیل عملکرد سازمان پرداخت و نقاط قابل بهبود سازمان احصا و با مشارکت کارکنان به رفع معایب و تقویت نقاط قوت موسسه اهتمام ورزیده شد.
همجنین برنامه های سازمان یافته دیگری اعم از برگزاری جلسات رصد تعالی سازمان، آنالیز و تحلیل عملکرد حوزه های مختلف موسسه بر اساس شاخص های از پیش تعیین شده برای هر حوزه، راه اندازی و اجرای طرح حافظه سازمانی، مکانیزه کردن سیستم گزارش گیری از پروژه ها و برنامه های موسسه در ۱۱ حوزه اصلی، کد گزاری پروژه ها و پیگیری آنها بر اساس کدهای ارجاعی، برگزاری مستمر جلسات مدیران موسسه فرزان و ایجاد اتاق فکر و تصمیم گیری های استراتژیک، یرگزاری کارگروه های تخصصی برای هر پروژه و یا حوزه جهت ایجاد BS (بارش افکار) و پیشبرد سریع اهداف پروژه ها، تعیین چشم انداز، ماموریت، اهداف، ارزش ها در هر ۱۱ حوزه اصلی موسسه فرزان، استفاده از منطق RADAR به عنوان یک منطق خودارزیابی، ارتقای خدمات پس از فروش موسسه، اجرای برنامه ارتقا و توسعه توانمندی های کارکنان با ثبت نام آنها در سامانه های آموزشی موسسه، بازنگری سیستم مالی و مرتب سازی سیستم پیگیری امور مالی و مکانیزه کردن آن و توجه خاص به توقعات و خواسته های مشتریان از جمله فعالیتهای صورت گرفته در راستای تعالی فرزان بوده اند.

هم اکنون ارتقای مبانی محوری تعالی در موسسه با رویکرد بهبود مستمر کیفیت در حال پیگیری است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها