Skip to content

خبر فرزان: آغاز چهارمین سال انتشار خبرنامه الکترونیک فرزان

در آغاز نهمین سال فعالیت موسسه دانش، پژوهش و فناوری فرزان، خبرنامه الکترونیک فرزان نیز در آغاز چهارمین سال انتشار خود قرار گرفت.

این سامانه، اولین خبرنامه الکترونیک پژوهش در کشور است که به صورت ماهیانه برای پژوهشگران حوزه علوم پزشکی داخل و خارج از کشور ارسال می‌گردد. نخستین شماره خبرنامه در دی ماه ۱۳۸۵ با شمارگان ۸۰۰۰ منتشر شد و پس از گذشت ۳ سال به شمارگان ۱۷۰۰۰ رسیده است.

از بخشهای متنوع خبرنامه می توان به بخش مصاحبه با صاحبنظران امر پژوهش، مقالات تحلیلی، مقالات آموزشی و اخبار پژوهشی اشاره کرد که این تنوع موضوعی باعث جذب گروه های مختلف با سلایق گوناگون شده است.

یکی از ویژگیهای این ماه نامه الکترونیک، انتشار منظم و سر موعد ۳۶ شماره طی ۳ سال گذشته است که از نقاط قوت هر نشریه ای محسوب می شود.

در آغاز چهارمین سال انتشار این نشریه الکترونیک، سعی بر این است که با تغییراتی در ساختار و نیز نمای ظاهری آن، بر تنوع و کیفیت موضوعات افزوده شود.

امید است با انعکاس اخبار، دیدگاه ها و پیشنهادات راهبردی در قالب مقالات تحلیلی و نیز محتوای آموزشی در خبرنامه الکترونیک فرزان، گام موثری در پیشبرد فعالیتهای پژوهشی کشورمان داشته باشیم.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها