Skip to content

خبر فرزان: افتتاح سایت اخلاق در پژوهش توسط مؤسسه فرزان

توجه به حقوق شرکت کنندگان در مطالعه  و بیماران از ارکان اصلی در پژوهشهای بالینی است. لذا اخلاق در پژوهش یکی از مهمترین موضوعات در حوزه تحقیقات بالینی محسوب می گردد.

وب سایت اخلاق در پژوهشهای بالینی بخشی از برنامه جامع اخلاق در پژوهشهای بالینی است که از دی ماه سال ۱۳۸۶ توسط سازمان تحقیقات بالینی فرزان آغاز شده است. ایجاد وب سایت اخلاق جزء محورهای این برنامه است.

وب سایت اخلاق مشتمل بر یک دایرکتوری جامع از منابع موجود در زمینه اخلاق است که در آینده تکمیل خواهد شد. پژوهشگران بالینی می توانند با مراجعه به این سایت، بصورت رایگان از منابع آن بهره مند گردند.

جهت دسترسی به این سایت می توانید به آدرس اینترنتی http://ethics.farzaninstitute.com یا http://www.ethics.ir  مراجعه فرمایید.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها