Skip to content

خبر فرزان: تاکید بر ضرورت حمایت از سرمایه های ریسک پذیر در جلسه کارگروه جهاد اقتصادی ویژه صنعت بیمه

مدیرعامل موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان در کارگروه جهاد اقتصادی با حضور مدیران ارشد بیمه های کشور بر ضرورت حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط دانش بنیان و سرمایه های ریسک پذیر تاکید کرد.

در این جلسه که در سال جهاد اقتصادی و از سری جلسات کارگروه جهاد اقتصادی با حضور مدیران عامل و مدیران ارشد بیمه های کشور و رئیس بیمه مرکزی و جمعی از نمایندگان مجلس و مدیران اقتصادی و با موضوع نقش بیمه ها در سال جهاد اقتصادی در محل پژوهشکده بیمه برگزار گردید هر یک از حاضران تحلیل خود را از جایگاه و نقش بیمه ها در این سال ارائه نمودند. دکتر جواد فرشباف ماهریان رئیس بیمه مرکزی نیز گزارشی از وضعیت و شاخصهای بیمه در کشور ارائه کرد.

در این جلسه، دکتر غلامرضا حبیبی با اشاره به نقش چشمگیر شرکتهای کوچک و متوسط در اشتغالزایی در کشورهای مختلف جهان، ضرورت توجه بیشتر به کسب و کارهای کوچک و متوسط و کاهش ریسک در آنها را یادآور شد. مدیرعامل موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان همچنین بر ضرورت حمایت از شرکتهای دانش بنیان و سرمایه های ریسک پذیر تاکید کرد.

در پایان راهکارهای پیشنهادی حاضران جهت توسعه اقتصادی کشور و نقش بیمه ها در آن به عنوان صورتجلسه تهیه شد و جهت ارائه به مراجع تصمیم گیر به تایید حاضران رسید.

حاضران در این جلسه نماز مغرب و اعشا را به جماعت اقامه نمودند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها