Skip to content

خبر فرزان: رتبه دانشگاه های علوم پزشکی ایرانی بر اساس رتبه بندی SIR در سال ۲۰۰۹

گزارش SIR (SCImago Institution Ranking) در سال ۲۰۰۹ بیان کننده رتبه بندی بین بیش از ۲۰۰۰ دانشگاه، مرکز تحقیقاتی و دیگر سازمانهای پژوهشی می باشد.

این رتبه بندی براساس ۵ معیار تعداد مقالات منتشر شده، تعداد ارجاع به ازای هر مقاله، همکاریهای بین المللی مرکز مربوطه،Normalized SJR و Field Normalized Citation Score صورت گرفته است. اطلاعات لازم جهت این ارزشیابی از بانک اطلاعاتی Scopus طی سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ استخراج شده است.

مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه با تعداد ۱۲۰۲۶۹ مقاله، رتبه نخست این رتبه بندی را کسب کرده است. پس از آن آکادمی علمی چین و روسیه رتبه های دوم و سوم را احراز کرده اند.

در نتایج حاصل از این رتبه بندی نام ۸۴ کشور به چشم می خورد که ایالات متحده آمریکا یا کسب ۴۵۶ جایگاه از ۲۱۲۶ جایگاه، صدر نشین کشورهای مورد مطالعه است. از کشورمان ایران نیز ۱۹ دانشگاه در این لیست حضور دارد که تنها ۳ دانشگاه حائز رتبه های زیر ۱۰۰۰ شده اند.

از بین ۱۵۲۷ دانشگاه مورد مطالعه، دانشگاه هاروارد رتبه نخست دانشگاهی و چهارم در مجموع سازمانها را کسب کرده است.

دانشگاه تهران با کسب رتبه کل ۳۰۸ و دانشگاهی ۲۶۲ نخستین دانشگاه کشورمان در این لیست است. پس از آن دانشگاه شریف با رتبه کل ۶۶۲ و دانشگاهی ۵۴۶ و دانشگاه تربیت مدرس با رتبه کل ۷۹۹ و دانشگاهی ۶۴۸ دیگر دانشگاه های برتر ما در ۱۰۰۰ رتبه اول هستند.

در این رتبه بندی دانشگاه علوم پزشکی تهران به ترتیب با رتبه کل و دانشگاهی ۱۱۷۲ و ۸۸۸ در جایگاه نخست دانشگاه های علوم پزشکی کشور قرار دارد. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در رقابتی نزدیک در رتبه کل ۱۲۶۵ و دانشگاهی ۹۳۸ جای گرفته است. سومین دانشگاه علوم پزشکی که در این لیست به چشم می خورد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با رتبه های کل و دانشگاهی ۱۶۰۳ و ۱۱۶۵ می باشد.

دانشگاه علوم پزشکی تبریز با رتبه کل و دانشگاهی ۱۸۰۰ و ۱۲۹۷ ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز با رتبه های ۱۸۷۷ و ۱۳۴۸ و دانشگاه علوم پزشکی ایران با رتبه های ۱۹۲۵ و ۱۳۸۳ دیگر دانشگاه های علوم پزشکی این رتبه بندی هستند.

عدم حضور هیچیک از دانشگاه های علوم پزشکی کشور در رتبه های زیر ۱۰۰۰ و حضور تنها ۶ دانشگاه علوم پزشکی در رتبه های زیر ۲۰۰۰ جهان با مجموع ۲۶۲۴۷ مقاله در Scopus طی سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ و با میانگین ۲.۸ ارجاع به ازای هر مقاله نشاندهنده ظرفیتهای بالقوه جهت توسعه  پژوهشهای ملی بویژه در حوزه علوم پزشکی است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها