Skip to content

خبر فرزان: نتایج ارزشیابی مجلات علوم پزشکی کشور به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تقدیم شد.

گزارش نهایی “طرح ارزشیابی و رتبه بندی مجلات علوم پزشکی کشور”، توسط موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان (به عنوان مجری طرح) به کمیسیون نشریات علوم پزشکی وزارت بهداشت تقدیم شد.

این طرح با هدف ارزشیابی کمی و کیفی نشریات علوم پزشکی کشور و رتبه بندی مجلات به مرحله اجرا درآمده است. در اجرای این طرح، از مدل خوداظهاری الکترونیک استفاده شد. این روش باعث سرعت عمل، درستی داده‌ها و صرفه جویی چشمگیر در مصرف منابع مالی و انسانی و اجتناب از تردد زائد شد که تحقق این مهم در سال اصلاح الگوی مصرف حائز ارزش می باشد.

ارزشیابی در ۳ محور شامل حوزه شاخصهای ساختاری، حوزه شاخصهای متدولوژیک و محتوایی و حوزه شاخصهای فناوری اطلاعات صورت گرفت. کلیه معیارهای ارزشیابی در کارگروهی در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تعیین و ابلاغ شده بود.

در نهایت، از میان ۱۴۳ مجله علوم پزشکی کشور دارای رتبه علمی پژوهشی، ۱۳۳ مجله مورد ارزشیابی قرار گرفت و ۹۳ درصد مجلات در این ارزشیابی شرکت داشتند. در ارزشیابی هر مجله ۴ شماره آخر آن مورد نظر قرار گرفته است که مشتمل بر ۵۲۴ شماره، ۴ ضمیمه و چهار مجله الکترونیک بوده و مجموعا ۵۷۷۵ مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشانگر رشد چشمگیر مجلات طی ۴ سال اخیر در هر دو حوزه کمیت و کیفیت می باشد.

از نتایج قابل توجه در این ارزشیابی، پیشرفت مجلات کشورمان در زمینه حضور در نمایه های بین المللی است بنحویکه در طول ۴ سال گذشته، تعداد مجلات پذیرفته شده از کشورمان در نمایه معتبر ISI (SCI) از ۱ مجله به ۱۸ مجله و در Pubmed از ۱ مجله به  ۶ مجله افزایش یافته است. پذیرش مجلات کشورمان در این نمایه ها باعث معرفی بهتر آنها در سطح بین المللی و شاخصی از کیفیت بالای آنهاست.

پیش از اجرای این طرح، ارزشیابی و رتبه بندی مجلات در هیچیک از گروه های پزشکی و غیرپزشکی در سطح کشور به اجرا درنیامده بود و این طرح، نخستین برنامه ارزشیابی و رتبه بندی مجلات در سطح کشور مجسوب می گردد که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – معاونت تحقیقات و فناوری (کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور) و با همکاری موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان به مرحله اجرا درآمده است.

گفتنی است مجلات ایرانی در سطح داخلی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – کمیسیون نشریات علوم پزشکی، مورد ارزشیابی و اعتباربخشی (Accreditation) قرار می‌گیرند. این رتبه ضمن تأثیر بر اعتبار مجله، تعیین‌کننده دریافت امتیازات ویژه برای نویسندگان مقالات نیز هست.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها