Skip to content

خبر فرزان: گزارش نهایی ارزشیابی مجلات علوم پزشکی کشور ارائه شد.

اجرای طرح ارزشیابی مجلات علوم پزشکی کشور مبتنی بر استخراج، ثبت و تحلیل اطلاعات و شاخصهای ساختاری و عملکردی مجلات با موفقیت به پایان رسید و گزارش آن تقدیم معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد. مجری این طرح موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان می باشد.
پیش از این و در مرحله نخست اجرای طرح، اطلاعات شاخصهای ساختاری و عملکردی مجلات استخراج و مورد تحلیل قرار گرفته بود. یکی از مهمترین ویژگیهای این مرحله، ارزیابی متدولوژیک یکایک مقالات منتشر شده در ۲۱۲مجله علوم پزشکی کشور در سال ۱۳۸۹ بوده است که طی آن ۷۹۶۳ مقاله مورد تحلیلهای متدولوژیک قرار گرفتند.
سپس گزارش طرح شامل وضعیت مجلات در سال ۸۹ ارائه شد. مهمترین محورهای گزارش شامل مقدمه، روشها، نتایج، بحث و نتیجه گیری است و ضمن معرفی سامانه ارزشیابی دانش، پژوهش و فناوری (سنجه) و  مرور بر شاخصهای آماری مهم،  اطلاعات ساختاری مجلات، تحلیلهای کیفی مقالات و وضعیت حضور مجلات کشورمان را در نمایه های بین المللی و داخلی مورد بررسی قرار داده است.
یکی از ویژگیهای جالب و قابل توجه در اررزشیابی اخیر، محاسبه سرعت انتشار مقاله در مجلات بوده است. در کنار این موارد، دهها شاخص آماری دیگر نیز مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است و در پایان پیشنهادهایی برای ارتقای وضعیت مجلات و ارزشیابی بهتر آنها در دوره آتی ارائه شده است.
گزارش ارزشایابی عملکرد مجلات علوم پزشکی کشور در سال ۱۳۸۹، هم اکنون تقدیم معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت – کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور شده است.
نتیجه این ارزشیابی در نهایت به درک بهتر از وضعیت مجلات و برنامه ریزی برای آنها و  اختصاص امتیازهای ویژه برای هر مجله متناسب با شرایط آن خواهد انجامید.
این فرآیند فرصتی است تا مجلات علوم پزشکی کشور فارغ از رتبه بندی ها به ترازملی خویش واقف گردیده و بالطبع با ارتقای سطح تحقیقات و مجلات، ان شاء الله شاهد حضور بیش تر در نمایه های بین المللی و توفیق روزافزون مجلات کشورمان باشیم .
گفتنی است پیش از این نیز موسسه توسعه دانش، پژوهش وفناوری فرزان ارزشیابی مجلات علوم پزشکی کشور را در سال ۱۳۸۸ انجام داده بود و ان شاء ا… بزودی ارزشیابی عملکرد مجلات در سال ۱۳۹۰ آغاز خواهد شد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها