Skip to content

خدمات فرزان: معرفی خدمات مدیریت اطلاعات بالینی (Clinical Data Management) مؤسسه فرزان

دمات فرزان: معرفی خدمات مدیریت اطلاعات بالینی (Clinical Data Management) مؤسسه فرزان

مؤسسه فرزان در راستای مدیریت و اجرای طرحهای تحقیقاتی بالینی بویژه طرحهای چند مرکزی (Multi-center)، خدمات زیر را در زمینه مدیریت اطلاعات ارائه می‌دهد:

۱-    طراحی و ایجاد پایگاه داده ‌ها (Databank)
۲-    طراحی CRF (پرسشنامه بانک اطلاعاتی)
۳-    کد گذاری داده ‌ها(CRF Coding)
۴-    پایش اطلاعات (Monitoring)
۵-    تهیه و نصب نرم‌ افزارهای ورود اطلاعات از طریق شبکه (Web-based Databanks)
۶-    ورود، پردازش و پاکسازی داده‌ها (Data Entry, Processing, and Clearing)
۷-    تحلیل آماری داده ها  (Statistical Analysis)

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها