Skip to content

خدمات پژوهشی: ابتکاری جدید از موسسه فرزان با عنوان “پژوهشیاران”؛ طرح راهبردی ارائه خدمات و پشتیبانی

موسسه فرزان در ابتکاری جدید، تجارب ارزشمند آموزشی و پژوهشی ده ساله خود را به کار گرفته است تا در قالب طرح راهبردی ارائه خدمات و پشتیبانی پژوهشی (پژوهشیاران فرزان)، مجری ارتقای ظرفیتهای پژوهشی و پشتیبانی از اعضای هیات علمی و دیگر پژوهشگران و مراکز پژوهشی و درمانی کشور باشد.

بیمارستانها و مراکز تشخیصی درمانی به علت مواجهه نزدیک با بیماران، دارای ظرفیت های بالقوه پژوهشی هستند، اما به علت مشغله بالای متخصصان و پژوهشگران این مراکز به مسائل درمانی، مجال کمتری برای استفاده از این ظرفیتها وجود دارد. از این رو موسسه فرزان با پشتیبانی پژوهشی از اعضای مراکز درمانی و پژوهشی، نقش بسزائی در بالفعل نمودن ظرفیتهای پژوهشی آن مرکز خواهد داشت.

اهداف کلی این طرح نوآورانه شامل سیاستگذاری پژوهشی و توسعه روحیه تحقیقاتی، ارتقای جایگاه پژوهشی و بهبود شاخصهای علم سنجی آن، ایجاد زیرساختهای پژوهشی در حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری و پشتیبانی پژوهشی در قالب ارائه خدمات مشاوره پژوهشی می باشد.

در این طرح، پس از نیاز سنجی از اعضای مرکز در حوزه های آموزشی و پژوهشی، طراحی و اجرای برنامه عملیاتی بهبود شاخصهای پژوهشی و در مرحله بعد اجرای آن در دستور کار قرار می گیرد.

در این راستا تاکنون مراکز درمانی و پژوهشی از دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و سازمان تامین اجتماعی از خدمات این طرح بهره مند شده اند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها