Skip to content

دکتر غلامرضا حبیبی دبیر کانون کشوری و رئیس انجمن صنفی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی استان تهران با دکتر مهدی صبورزاده مشاور و دستیار معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران دیدار و گفتگو کرد.

دکتر غلامرضا حبیبی، دبیر کانون کشوری و رئیس انجمن صنفی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی استان تهران با دکتر مهدی صبورزاده مشاور و دستیار معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه گذاری و  کمک های اقتصادی و فنی ایران در جذب سرمایه های خارجی دیدار و گفتگو کرد. این دیدار در محل دبیرخانه کانون برگزار شد.

در این جلسه که پیرو دیدار سال گذشته دو طرف در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وزارت اقتصاد و امور دارایی، انجام شد پیرامون سازوکارهای بهبود جذب سرمایه خارجی در کشور و مدیریت آن در استان های مختلف و همچنین نقش آفرینی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی در این ارتباط، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در این راستا پس از بررسی شرایط حال حاضر کشور و ارزیابی موضوع از زوایای مختف، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

  1. کانون کشوری مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی از آقای دکتر صبورزاده جهت مشارکت در برنامه اتاق نوآوری و کمیسیون های تخصصی ملی ذیل آن، دعوت نمود. همچنین بنا شد در ارتباط با سازوکار اجرایی جهت این امر، پس از جمعبندی در هیات مدیره کانون، تصمیم گیری شود.
  2. از آقای دکتر صبورزاده دعوت شد تا با حضور در هیات مدیره کانون، پیرامون روند جذب و مدیریت سرمایه گذاری خارجی و حمایت های سازمان کمک های اقتصادی و فنی ایران توضیح دهند و زمینه های همکاری مشترک مرور گردد.
  3. بنا شد همایشی جهت آموزش و اطلاع رسانی روند جذب و مدیریت سرمایه گذاری خارجی در کشور با حضور علاقمندان از مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی استان های مختلف کشور در تهران برگزار شود.
  4. در نهایت مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی علاقمند جهت مدیریت سرمایه گذاری خارجی در استان های خود، مشخص می شوند و مراکز واجد شرایط و منتخب، زیر نظر کانون کشوری و انجمن های صنفی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی استانی، فعالیت خواهند داشت.

 

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها