Skip to content

زیرساختهای پژوهش: ساخت “اتاق تمیز” در ۶ دانشگاه علوم پزشکی

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به برنامه های توسعه مراکز رشد دانشگاههای علوم پزشکی گفت: اعتبار ساخت “اتاق تمیز” به ۶ دانشگاه علوم پزشکی پرداخت شد تا بتوانند با ایجاد یک صنعت کوچک در دانشگاه زمینه تولید آزمایشی داروها را فراهم کنند.
دکتر مصطفی قانعی در جلسه هماهنگی مدیران مراکز رشد دانشگاه های علوم پزشکی شهیدبهشتی، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز و بقیه الله با اشاره به تعامل خوبی که از سال گذشته با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام گرفته است گفت: طبق توافق بعمل آمده به جای پرداخت اعتبار برای ایجاد زیر ساخت های لازم به کل دانشگاه ها، این اعتبار به چند دانشگاه پرداخت شد تا زیرساخت لازم برای ایجاد اطاق تمیز (Clean room) را فراهم کنند.
وی افزود: اعتبار لازم برای ایجاد زیرساخت اطاق تمیز (Clean room) برای تولید آزمایشی و پایلوت داروها متمرکز شده است.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اضافه کرد: پرداخت اعتبارات لازم از طرف معاونت علمی و فناوری انجام شده است و طبق توافق به عمل آمده با روسای دانشگاه های علوم پزشکی ۲ درصد از اعتبارات دانشگاه باید در فراهم ساختن زیر ساخت Clean room هزینه شود و معادل آنچه که معاونت پرداخت کرده، دانشگاه نیز اعتبار لازم را فراهم کند.
دکتر قانعی گفت: ایجاد Clean room در دانشگاه ها می تواند تاثیر بسزایی در پیشرفت علم و فناوری داشته باشد و این اطاق های تمیز در حقیقت ایجاد یک صنعت کوچک در دانشگاه است و باعث تعامل بیشتر صنعت و دانشگاه می شود تا بتوانیم علم و فناوری را به ثروت تبدیل کنیم.
معاون وزیر بهداشت افزود: برای ورود به تکنولوژیهای بالا و تولید دارو چاره ای جزء مهیا کردن زیر ساخت های لازم نداریم و Clean room در دانشگاه ها از مهمترین زیر ساختها برای تبدیل علم و فناوری به تولید است.
“اتاق تمیز” به محیطی گفته می‌شود که جهت تولید و یا تحقیقات علمی و صنعتی در آن فعالیت‌هایی صورت می‌گیرد و در این محیط مقدار آلاینده‌های زیست محیطی بسیار پایین تر از حد معمول فضای یک محیط بسته است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها