Skip to content

سرمقاله: انتشار نودمین شماره خبرنامه الکترونیک پژوهش و فناوری فرزان گرامی باد.

نودمین شماره خبرنامه الکترونیک پژوهش و فناوری فرزان منتشر شد. اطلاع رسانی به پژوهشگران و فناوران کشور طی سالهای گذشته بدون اتکا به منابع عمومی و دولتی تحقق یافته است. از تمامی خوانندگان ارجمند و یکایک همکاران برای همراهی و همکاری در این مهم سپاسگزاریم.
اقتصاد کشور در افق چشم انداز ۲۰ ساله، اقتصادی دانش بنیان دیده شده است که بی تردید اطلاع رسانی بویژه مبتنی بر فناوری اطلاعات نقشی تعیین کننده در تحقق این مهم دارند.
نشر الکترونیک در جهان کنونی توسعه چشمگیری یافته است بصورتیکه حتی بعضی نشریات علمی و غیر علمی بسیار معتبر بجای انتشار چاپی، انتشار الکترونیک را برگزیده اند. در کشورمان، خبرنامه الکترونیک پژوهش و فناوری فرزان توانسته الگوی مناسبی برای نشر الکترونیک ارائه کند.
از نخستین سال و آغاز راه با خبرنامه شماره ۱ در دی ماه ۸۵ با شمارگان ۲۰۰۰ تا امروز که خبرنامه با شمارگان ۷۰/۰۰۰ منتشر می شود، تلاش شده در حوزه پژوهش و فناوری، اخبار و دستاوردهای دانشمندان ایرانی بنحو شایسته ای منعکس گردد.
بخشهای مختلف   موسسه، از جمله روابط عمومی، فناوری اطلاعات و سردبیری خبرنامه و بعضا بخش خدمات پژوهشی و سایر بخشهای موسسه، هماهنگ تلاش کردند تا این توفیق حاصل گردد.
کشورمان امروز به لحاظ شاخضهای تولید علم و پژوهش جزء کشورهای برتر دنیا قرار دارد و زیرساختهای آموزشی و پژوهشی علیرغم موانع فراوان، بخوبی توسعه یافته است. سیاستگزارن، در این مقطع و بدرستی، جهت گیری خود را بر تولید ثروت از دانش مبتنی بر تجاری سازی یافته های پژوهشی بواسطه حمایت از شرکتهای دانش بنیان متمرکز ساخته اند.
بر این اساس خبرنامه الکترونیک پژوهش و فناوری فرزان نیز در کنار اخبار پژوهشی و فناوری، با توجه ویژه به  مباحث کارآفرینی و تجاری سازی، سعی در انعکاس دقیق و کامل اخبار این حوزه به دانشمندان و پژوهشگران کشور دارد.
امید است در سایه عنایات باریتعالی، روند توفیق کارآفرینان، دانشمندان و مراکز علمی و پژوهشی کشورمان از جمله موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان و خبرنامه الکترونیک پژوهش و فناوری فرزان تداوم و توسعه یابد.
آرزومند آرزوهایتان در اعتلای دانش و فناوری در این مرز و بوم هستیم.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها