Skip to content

سرمقاله: ایران در مدلاین

با استفاده از Pubmed با استفاده از Pubmed اطلاعات مربوط به مقالات ایرانی و روند انتشار آنها در جهان طی ۳۰ سال گذشته (۱۹۷۶ تا ۲۰۰۶) بررسی شد. در این بررسی شد. چشمگیر مقالات ایرانی بخصوص طی ۶ سال اخیر مشهود است. در طی این ۳۰ سال مجموعاً ۷۷۶۹ مقاله از ایران منتشر شده است که از این تعداد ۶۴۱۸ (۸۳% مقالات ایرانی) آن طی سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ بوده است. یعنی فقط ۱۷% مقالات ایران مربوط به قبل از تاریخ ۲۰۰۱ (۱۹۷۶ تا ۲۰۰۰) است . این خود نشانگر رشد قابل توجه مقالات و به عبارتی دیگر رشد علم در ایران می‌باشد. با این وجود سهم ایران در تولید علم و تولید مقالات به نسبت جهان بسیار ناچیز است. بطوریکه طی این ۳۰ سال تنها ۰۶/۰ درصد مقالات جهان از ایران بوده است (از کل ۱۲.۷۵۶.۱۸۶ مقاله) (نمودار ۲). با این حال این نسبت طی سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ به ۱۷/۰ درصد مقالات جهان می‌رسد. یعنی نسبت مقالات ایرانی به کل جهان پس از سال ۲۰۰۰ به میزان ۴۸/۱۰ برابر افزایش یافته است. این رشد تصاعدی بیانگر چشم‌اندازی جهت ارتقای سطح علمی ایران در میان کشورهای جهان است. این در حالی است که طی این ۳۰ سال ۱/۱۴% مقالات مربوط به آمریکا و ۹/۲% مربوط به انگلستان است.
نمودار شماره 1
نمودار شماره ۱
 نمودار شماره 2
نمودار شماره ۲

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها