Skip to content

سیاستگزاری پژوهش: راه اندازی کمیته علم سنجی در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

مدیرکل مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از راه اندازی کمیته علم سنجی خبر داد و گفت: این کمیته با حضور صاحبنظران علوم پزشکی کشور نقش دیده بانی وضعیت علمی کشور را در حوزه علوم پزشکی بر عهده خواهد داشت.

دکتر پرویز اولیاء افزود: راه اندازی کمیته علم سنجی یکی از برنامه های سال جاری معاونت تحقیقات و فناوری در وزارت بهداشت است زیرا اگر می خواهیم جهت گیری مناسبی در بحث توسعه علمی کشور داشته باشیم لازمه اش این است که چشم اندازهایی که ترسیم می کنیم را مورد سنجش دائمی قرار دهیم.

وی اضافه کرد: ترسیم چشم انداز و مسیر آینده هم اکنون در کارگروه های نقشه جامع علمی کشور در حال انجام است و به نظر می رسد نتایج این کارگروه ها به زودی استخراج می شود و بندهای پژوهشی کشور در سطح کلان مشخص می شود و باید پس از آن سیستمی وجود داشته باشد که اجرای این بندها را مورد سنجش قرار دهد.

مدیرکل مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تأکید کرد: در واقع با تشکیل این کمیته می توانیم ببینیم در کجای این چشم انداز قرار داریم، چه ضعفهایی داریم و چه بخشهایی را باید تقویت کنیم.

وی اظهار داشت: در این کمیته همچنین می توانیم وضعیت خودمان را در مقایسه با سایر کشورها نیز بسنجیم زیرا کشورهای دیگر نیز متوقف نمی مانند.

دکتر اولیاء یادآور شد: اولین جلسه این کمیته برگزار شده است و با حضور صاحبنظران علوم پزشکی در صدد هستیم که کمیته علم سنجی را تداوم بخشیده و نهادینه کنیم.

خبرهای تصویری