Skip to content

سیاستگزاری پژوهش: فرآیند ماموریت گرایی پژوهش در دانشگاههای علوم پزشکی آغاز شد.

فرآیند ماموریت دار شدن پژوهش در دانشگاههای علوم پزشکی کشور به دنبال اطلاع رسانی و مشارکت این دانشگاهها در سه گروه تیپ های یک، دو و سه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روند فرایند ماموریت گرایی پژوهش در دانشگاههای علوم پزشکی در مرحله اول شامل دانشگاههای علوم پزشکی تیپ یک می شود. در این گروه دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، ایران، کرمان و اهواز حضور دارند و به دنبال ارسال گزارش اجمالی کارشناسی روند سه ساله پژوهشی دانشگاه، برنامه پیشنهادی دانشگاه و نشست هم اندیشی بررسی ، نقد و تصویب برنامه اجرا می شود.

هر یک از دانشگاهها پس از طی این مراحل همزمان با تنظیم و ارائه سند نهایی تعهدات خود در قبال انجام سهم تهعدات خود در دسترسی به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت نقشه جامع علمی کشور در حوزه پژوهش متعهد می شوند.

در مراحل بعدی این فرآیند که از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت صورت می گیرد رتبه های برتر دانشگاههای علوم پزشکی تیپ دو و سه بر اساس ارزشیابی فعالیت های پژوهشی سال ۸۷ شامل دانشگاههای بقیه الله، تربیت مدرس و مازندران در تیپ دو و شهرکرد، لرستان، یاسوج در تیپ سه اجرا می شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها