Skip to content

سیاستگزاری پژوهش: نقشه جامع علمی کشور تصویب شد.

نقشه جامع علمی کشور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی نهایی و به تصویب رسید تا جامعه علمی کشور مسیر و راه مشخصی برای دستیابی به اهداف نظام در حوزه علم و فناوری داشته باشند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تایید این خبر گفت: نقشه جامع علمی کشور پس از جلسات بسیار طولانی و مفصلی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تصویب سپری کرده بود در جلسه اخیر این شورا به تصویب نهایی رسید.

دکتر مخبر دزفولی درباره زمان ابلاغ و اجرای این نقشه جامع گفت: مراحل ابلاغ این نقشه به زودی طی خواهد شد.

مقام معظم رهبری در ۲۳ مرداد ۸۵ در دیدار با روسای دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور بر لزوم ترسیم نقشه جامع علمی کشور و تهیه برنامه های عملیاتی زمان دار در راستای تحقق اهداف چشم انداز در خصوص علم و فناوری تاکید فرمودند و تدوین آن را از وظایف و مسئولیتهای مراکز علمی و پژوهشی بیان کردند.

خبرهای تصویری