Skip to content

شبکه های پژوهشی: اعطای گرانت به مراکز برتر در شبکه های تحقیقاتی

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از برگزاری جشنواره ای با حضور شبکه های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور و تقدیر از بهترین شبکه ها خبر داد و گفت: در این جشنواره مراکز تحقیقاتی و شبکه های برتر گرانت تحقیقاتی دریافت می کنند.

به گزارش خبر گزاری مهر دکتر محمد واسعی افزود: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته مراکز تحقیقاتی برتر هر شبکه تحقیقاتی در یک روز مورد تقدیر قرار گرفته و گرانت دریافت می کنند و در این میان به صورت فردی نیز به برخی افراد محقق گرانت اعطا می شود.

وی یادآور شد: شبکه های تحقیقاتی در جشنواره تحقیقاتی رازی در طبقه بندی اعطای جوایز قرار ندارند و به همین منظور به طور جداگانه شبکه های برتر انتخاب می شوند. معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: شبکه های تحقیقاتی شامل پزشکی ملکولی، بیوتکنولوژی پزشکی، گیاهان دارویی، سلولهای بنیادی، علوم دارویی، سلامت روان، علوم اعصاب، سرطان، چشم پزشکی، طب سنتی و بیماریهای عفونی است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها