Skip to content

شبکه های پژوهشی: ایجاد شبکه های پژوهشی از الزامات تحقق برنامه پنجم توسعه و نقشه جامع علمی است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با تاکید بر کاربردی شدن حوزه تحقیقات در علوم پزشکی گفت: ۱۰ شبکه تحقیقاتی در حوزه علوم پزشکی تشکیل می شود.
دکتر مصطفی قانعی افزود: شبکه سازی علوم یکی از الزامات تحقق برنامه پنجم توسعه و نقشه جامع علمی است و از این رو در حوزه علوم پزشکی شبکه سازی را در صدر اولویت های تحقیقاتی قرار داده ایم.
وی افزود: در سال ۹۰ قصد داریم که شبکه سازی علوم پزشکی را به حداکثر توان خود برسانیم و در همین زمینه ۱۰ شبکه تحقیقاتی در این حوزه راه اندازی می شود.
معاون وزیر بهداشت یادآور شد: شبکه ای شدن تحقیقات آنها را به سوی کاربردی شدن تحقیقات و توجه به بار بیماریها سوق می دهد و در حوزه علوم پزشکی می تواند به حل بخش عمده ای از مشکلات کمک کند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها