Skip to content

شرکتهای دانش بنیان: قانون حمایت از موسسات دانش بنیان به تایید شورای نگهبان رسید.

شورای نگهبان قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات را که در ۵ آبان ماه به تصویب مجلس رسیده بود مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خود با خبرنگاران، در رابطه با بررسی برخی از مصوبات مجلس و دولت گفت: قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، مغایر با موازین شرع و قوانین اساسی شناخته نشد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها