Skip to content

صندوقهای علم و فناوری: صندوق حمایت از پژوهشگران کشور شرایط حمایت از طرحهای تحقیقاتی اعضای هیئت علمی

سرپرست صندوق حمایت از پژوهشگران کشور طی نامه ای سیاست های کلی صندوق در حمایت از طرح های تحقیقاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها را اعلام کرد.
بر این اساس سیاست های کلی این صندوق در حمایت از طرح های تحقیقاتی در سه بخش به اعضای هیئت علمی اعلام شده است.
طرح های تحقیقاتی که منجر به تولید علم و گسترش مرزهای دانش شود، طرح های تحقیقاتی کاربردی در سطح ملی که منجر به حل مسائل اساسی کشور شود و طرح های تحقیقاتی بنیادی و کاربردی که در جهت ارتقاء کمی و کیفی دستاوردهای علمی اعضای هیئت علمی جوان باشد سه محور اصلی مورد حمایت این صندوق است.
اعضای هیئت علمی دانشگاهها می توانند با مراجعه به وب سایت صندوق حمایت از پژوهشگران کشور ضمن اطلاع از عرصه های پژوهشی اولویت دار مورد نظر، طرح های پژوهشی خود را از طریق وب سایت این صندوق ارسال کنند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها