Skip to content

طراحی و راه اندازی سیستم شناسایی عملکرد آکادمیک و ارزشگذاری عینی آن(شعاع)در دانشگاه علوم پزشکی تهران

در دانشگاه علوم پزشکی تهران برای اندازه گیری و ارزشیابی علمکرد اعضای هیئت علمی این دانشگاه طراحی و راه اندازی شد.

دکتر امیرحسین امامی – رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: این سیستم به عنوان یکی از فرآیندهای برتر آموزشی به زودی در جمع مدیران EDC کشور ارائه می شود تا دانشگاه های دیگر نیز با آن آشنا شوند.

وی افزود: فرآیند شعاع بسیار زمان بر بود و ما توانستیم بیش از ۲۶۰ فعالیت کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه را لیست و وزن دهی کنیم و در حال حاضر در مرحله استقرار آن در سیستم آموزشی علوم پایه و بالینی دانشکده پزشکی است.

رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: مرحله دوم این سیستم نیز برای دانشکده های پرستاری، توانبخشی و پیراپزشکی آغاز شده است و فعالیت اعضای هیئت علمی این دانشکده ها در سال جاری اندازه گیری می شود و در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: با ثبت این عملکردها در نهایت سهم یک عضو هیئت علمی، سهم گروه آموزشی و سهم افراد در صحنه آموزش و میزان اعتبارات دریافتی مشحص می شود و بسیاری از بخش به کمک این سیستم پیشرفت خواهد داشت.

دکتر امامی افزود: در این سیستم اهدافی از جمله استقرار سیستم کارآمد حضور و غیاب با حفظ شأن هیئت علمی، جهت دادن به فعالیت های اعضای هیئت علمی و گروه های آموزشی، استحصال معیارهای عینی برای ترفیع اعضای هیئت علمی و استحصال معیارهای عینی برای تعیین میزان کارانه اعضای هیئت علمی از جمله این اهداف است.

وی خاطرنشان کرد: تعیین حداقل و حداکثر فعالیت مورد انتظار و استقرار سیستم مدیریت در گروه های آموزشی، تعیین حجم و چگونگی عملکرد هر گروه آموزشی در حیطه های آموزش، پژوهش، درمان و ارائه سرویس، مدیریت و خدمات آکادمیک در خارج از دانشگاه و ایجاد رقابت بین گروه های آموزشی و شناسایی عینی نیازهای هر گروه از جمله اهداف سیستم شعاع در دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: اطلاعات مربوط به فعالیت اعضای هیئت علمی توسط خود فرد در نرم افزار مربوطه وارد شده و توسط مدیران سیستم مانند رئیس بخش، مدیر گروه و یا مدیریت پژوهش و غیره تأیید می شود. تمامی این مراحل به صورت وابسته به شبکه (Web based) انجام می گیرد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها