Skip to content

طرحهای پژوهشی:ارائه۳۴طرح تحقیقاتی پزشکی ازسوی معاونت تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت به معاونت علمی

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به آخرین وضعیت قراردادهای حوزه معاونت تحقیقات و با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: ۳۴ پروژه از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در قالب این قرارداد ارائه می شود.

دکتر مصطفی قانعی در گفتگو با خبرگزاری مهر در خصوص آخرین وضعیت قراردادهای حوزه معاونت تحقیقات و با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: قراردادها منعقد شده است و پروژه ها را به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می فرستیم تا در مورد این پروژه ها تامین اعتبار صورت گیرد.

وی اضافه کرد: قرارداد قطعی است و زمانی که اعتبار تامین شود پروژه ها نیز آغاز به کار خواهند کرد.

دکتر قانعی خاطرنشان کرد: ۳۴ پروژه از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در قالب این قرارداد به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارائه می شود.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت یادآور شد: البته به دلیل محدودیت بودجه ۱۵ پروژه در سال جاری پذیرفته می شود و سایر پروژه ها برای سال آینده تامین اعتبار می شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها