Skip to content

طرح های کلان ملی: گزارش ارزیابی ۱۸ طرح کلان ملی پژوهش و فناوری ارائه شد.

گزارش ارزیابی ۱۸ طرح کلان ملی پژوهش و فناوری در صد و بیستمین کمیسیون دائمی شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری ارائه شد.

قائم مقام دبیرکل شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری (عتف) در صدوبیستمین جسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف در جمع خبرنگاران گفت:گزارش همه طرح ها با اندکی ویرایش در قالب تغییر در محدوده طرح، پیشنهاد تغییر در ترکیب، تغییر درمجریان، تغییر در ناظران و تغییر در ترکیب کمیته های راهبری ارائه شد.

دکتر محمد ابویی اردکان افزود: همچنین دبیرخانه شورای عالی عتف در خصوص بحث تامین اعتبار و مدیریت طرح های کلان ملی دستوراتی ارائه داد.

همچنین مقرر شد دبیرخانه برای شورای عالی عتف پیشنهادهای مشخصی درخصوص تامین مالی طرح های کلان ارائه کند.

وی افزود: علاوه بر این مقرر شد تا دبیرخانه برای نحوه عقد قرارداد از شورای عالی عتف کسب تکلیف کند.

رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور افزود:همچنین مقرر شد تا طرح هایی که مورد حمایت قرار خواهند گرفت ساختار سازوکار آنها اصلاح شود و نظارت طرح ها به صورت مجموعه ای انجام شود و در ساختار نظارتی دستگاه های سفارش دهنده حضور داشته باشند.

دکترابویی افزود:همچنین مقرر شد کمیته راهبری به گونه ای طراحی شود که دستگاه های سفارش دهنده در آن نقش اساسی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد:کمیته ارزیابی طرح های کلان ملی پژوهش و فناوری تلاش دارد تا دانشگاه های قویی که در این طرح ها حضور ندارند را به مشارکت گیرد.

گزارش ارزیابی ۱۸ طرح کلان ملی پژوهش و فناوری در کمیسیون دائمی شورای عالی عتف جهت اطلاع مطرح شد و قرار شد دو هفته آینده در شورای عالی عتف مطرح شود تا برای روش حمایت مالی و شیوه مدیریت این طرح ها تصمیم گیری شود.

قائم مقام دبیرکل شورای عالی عتف با اشاره به اینکه هم اکنون ۱۳ طرح کلان ملی پژوهش و فناوری تحت حمایت دستگاه های سفارش دهنده قرار گرفته اند افزود:درفاصله یک ماه ارزیابی همه طرح ها به اتمام می رسد و پیش بینی می کنیم که نیمی از آنها مورد حمایت دستگا ه های سفارش دهنده قرار گیرند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها