Skip to content

علم سنجی: همایش مدیران علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار شد.

معاون تحقیقات و فناوری در همایش مدیران علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور گفت: با توجه به نقشه جامع علمی کشور و تحقق سند چشم انداز یکی از اقداماتی که برای تحقق این مهم مورد نیاز است، این است که به طور دائم وضعیت علمی هر دانشگاه نسبت به سایر دانشگاه ها در داخل کشور و با ذانشگاه سایر کشورها و وضعیتی که نسبت به مرزهای علوم داریم را بررسی کنیم و در این راستا واحدهای علم سنجی در ستاد و در دانشگاه های علوم پزشکی کشور راه اندازی شده است.
دکتر قانعی افزود: در واقع واحدهای علم سنجی در دانشگاه های علوم پزشکی رصدخانه های علمی می باشند که وضعیت علمی هر دانشگاه را با سایر دانشگاه ها چه در داخل و جه در خارج از کشور بررسی می کنند.
وی با اشاره به نقشه جامع علمی کشور گفت: در این برنامه اهدافی طراحی شده است که ایجاد ۷۰۰ مرکز پژوهشی، ایجاد ۶۰ پژوهشگاه، جذب سالانه ۸۵۰ دانش آموخته، بیست هزار پژوهشگر و تولید ۲۰ هزار مقاله در علوم پزشکی می باشد و تا سال ۱۴۰۴ رتبه اول علمی منطقه را بدست خواهیم آورد.
معاون تحقیقات و فناوری گفت: واحد علم سنجی در هر دانشگاه ماموریت رصد و دادن اطلاعات را دارد تا هر واحد دانشگاهی بداند که برای تحقق اهداف به چه سمت و سوی باید حرکت نماید و کمبود در هر بخش را نشان دهد.
وی با بیان اینکه علم باید وارد مرحله عمل شود افزود: براساس پایگاه علمی ISI در تمام گرایش های علوم، رتبه ایران در دنیا با توجه به موقعیت منطقه ای ۲۹ و ترکیه ۱۹ و در علوم پزشکی رتبه ایران ۳۱ و ترکیه ۱۲ می باشد.
دکتر قانعی با بیان اینکه وضعیت علوم زیستی و پزشکی در ایران رو به پیشرفت می باشد اظهار داشت: تامین منابع، ارائه خدمات مناسب و مدیریت و هدایت تحقیقات از عوامل موثر بر شتاب کمی و کیفی تحقیقات علمی است.
معاون تحقیقات و فناوری با اشاره به این که علم محصول همکاری جهانی است افزود: یکی دیگر از ماموریتهای واحد های علم سنجی بررسی تعامل و همکاری دانشگاه در عرصه های بین المللی است.
دکتر قانعی با تاکید بر اینکه محققان واجد الشرایط باید شناسایی شوند گفت: واحد علم سنجی نباید هیچ یک از محققان را رها کند، بلکه باید به بازار بورسی تبدیل شود تا آمار سود و زیان در بحث تحقیقات و فناوری را به نمایش بگذارد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها