Skip to content

فناوری اطلاعات: راه اندازی سیستم مدیریت اطلاعات برنامه های آموزش مداوم در وزارت بهداشت

مدیرکل آموزش مداوم وزارت بهداشت گفت: سیستم مدیریت اطلاعات برنامه های آموزش مداوم در وزارت بهداشت، دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی راه اندازی می شود.

دکتر مرتضی خوانین زاده در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: این کار به زودی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شکل می گیرد و به سایر مراکز برگزار کننده برنامه های آموزش مداوم از جمله انجمن های علمی گروه پزشکی نیز توصیه شده است که می توانند با راه اندازی سیستم مدیریت اطلاعات با دفتر آموزش مداوم ارتباط شبکه ای برقرار کنند تا کلیه فرآیندهای مرتبط با آموزش مداوم تسهیل شود.

دکتر خوانین زاده خاطرنشان کرد: از میان انجمن های علمی مصوب گروه پزشکی، یکصد انجمن علمی در زمینه آموزش مداوم فعال و دارای کد سازمانی مربوطه هستند.

وی افزود: دفتر آموزش مداوم وزارت بهداشت به انجمن های علمی اعلام کرده است که می توانند در طراحی برنامه های مدون، اجرای برنامه های خودآموزی از جمله برنامه های خودآموزی مجازی و آموزش الکترونیک با این دفتر همکاری داشته باشند.

مدیرکل آموزش مداوم وزارت بهداشت با اشاره به افزایش سقف افراد شرکت کننده در برنامه های آموزش مدون گفت: سقف حضور افراد شرکت کننده در برنامه های آموزش مداوم پزشکان عمومی از ۵۰ نفر به ۱۰۰ نفر افزایش یافته است.

دکتر خوانین زاده از تغییر میزان حق ثبت نام برنامه های حضوری آموزش مداوم از سوی وزارت بهداشت خبر داد و گفت: حق ثبت نام برنامه های آموزش مداوم برای کنفرانس های ماهیانه، یک روزه، کنگره ها و سمینارها، مدون، کارگاه و کوتاه مدت حرفه ای و برای گروه های پزشکان عمومی، پرستاران، ماماها، رشته های پیراپزشکی متفاوت از متخصصین، فوق تخصص ها، دکتری حرفه ای و متخصصان علوم آزمایشگاهی نشخیص طبی، دکتری علوم بهداشتی، دندانپزشکان عمومی و داروسازان تعیین شده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها